مجموعه مقالات

منطقه دهنده پیوند

منطقه دهنده پیوند       منطقه پیوند شده   مدت زمان بعد از پیوند
پانسمان

 

 پانسمان   روز اول و دوم
التهاب و قرمزی شروع به از بین رفتن کرده ولی بی حسی ادامه دارد. پس از باز کردن پانسمان در منطقه پیوند دلمه و قرمزی وجود دارد. در این مدت تورم در اطراف پیشانی و چشمها پدید می آید که گاهی قابل توجه است. ۲ تا ۶ روز بعد
ترمیم مناطق برداشت مو شروع می شود. ترکهایی در مناطق کاشت شده مشاهده می شود که ناشی از تشکیل دلمه در اطراف موهای کاشته شده بوه که بتدریج طی یکی دو هفته می ریزند. ۷ تا ۱۴ روز بعد
قرمزی مختصری وجود دارد. چون فولیکولها دارد فاز استراحت می شوند. موهای پیوند شده دچار ریزش تدریجی می شوند. ۳ تا ۴ هفته بعد
قرمزی تا حدودی از بین می رود.

نقاط دهنده پیوند ظاهر طبیعی به خود می گیرند.

ازآنجاکه ممکن است مقداری ازموهای قبلی شما دچار ریزش شوند این احتمال نیز وجود دارد که موهایتان کم پشت به نظر بیاید.وضعیت ذکر شده شوک۲ نامیده میشود و طبیعی می باشد. ۲تا ۴ ماه
موهای پیوند شده به صورت نازک شروع بهخروج از پوست سر می کنند. ۴ تا ۶ ماه بعد
موهای خارج شده از پوست سر شروع به بلند شدن می کنند ۶ تا ۹ ماه بعد
همه یا بعضی از موهای اولیه ای که در اثر شوک دچار ریزش شده بودند شروع به رشد مجدد می کنند. ۶ تا۱۰  ماه بعد
اگر بی حسی پوست سر ادامه داشته تا این مرحله از بین می رود. ۹۰% رشد نهایی موهای کاشته شده حاصل می شود. ۱ سال بعد
تراکم در سال دوم افزایش یافته و ضخامت و حالت مو به حالت عادی بازمی گردد. ۱ تا ۲ سال بعد